در روزهایی که بحث رمالی و جادوگری در فوتبال کشورمان به اوج رسیده و مستنداتی در این باره منتشر می شود که حکایت از ریشه های عمیق این مهم دارد، هستند کسانی که مدعی پیش بینی زلزله اخیر در استان کرمانشاه هستند؛ پیش گویانی که اگر ادعاهایشان مورد واکاوی قرار نگیرد و راستی آزمایی نشود، بعید نیست در آینده ادعاهای بزرگ تری مطرح کنند.



لینک منبع

برچسب ها :