نماینده مقام معظم رهبری:شاید کسانی که نیاز ندارند بیشتر چادر و پتو دریافت بکنند که به خاطر نبود امنیت استلینک منبع

برچسب ها :